پرسشنامه ارزیابی بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت – ۲۶ گویه ای

پرسشنامه ارزیابی بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت – ۲۶ گویه ای

به علت اهمیت بالای بهره وری، تحقیقات متعددی در زمینه عوامل مؤثر بر بهره وری صورت گرفته است و همگی تأکید کرده اند که نیروی انسانی دارای بیشترین بعد در مجموعه عوامل مؤثر بر بهره وری است. علاوه بر این، در این زمانه که دنیای سازمانی را دنیای رقابت می نامند، با همۀ مسائل، مشکلات و پیچیدگی هایش، پیش بینی بسی دشوار است. لیکن، برای غلبه بر این وضع نامطمئن، یکی از مؤثرترین راه ها که پیشروی مدیران سازمان قرار دارد، بهره ور نمودن کارکنان سازمان است. در واقع، بهره وری نیروی انسانی یکی از اساسی ترین پیش فرض های بهره وری سازمانی محسوب می شود و هرگونه سعی و تلاش در بهره وری سازمان بدون وجود بهره وری کارکنان بی معناست. می توان گفت که منابع انسانی مهم ترین زیرساخت هر کشور و سازمان است و مشارکت آنها در امور و تلاش های آگاهانه آنان می تواند بر افزایش بهره وری سازمانی و ملی تأثیر عمده بگذارد، که همین امر موجب افزایش اهمیت بهره وری نیروی انسانی در دنیای امروز (به ویژه در دنیای سازمانی) شده است.

به منظور بررسی بهره وری نیروی انسانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۶ گویه و ابعاد توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد، اعتبار و سازگاری می‌باشد که از پژوهش‌ هرسی و گلداسمیت (۱۹۸۰) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.