پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر (فرم معلم)

پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر (فرم معلم)

به منظور ارزیابی رفتاری می توان از پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر (فرم معلم) که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه می‌باشد که در سال ۱۹۶۷ توسط مایکل راتر و همکاران تهیه شده است.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان