پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی بابین و بولز

پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی بابین و بولز

سازمان های امروز به سبب توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و خدماتی ناگریز از تدارک، حفظ و اداره نیروی انسانی پرتوان در مقیاسی بزرگ و متنوع هستند. امروزه منابع انسانی نقش مهمی در رشد و توسعه اهداف سازمان‌ها دارند. با نگرشی به گذشته در می یابیم که منابع انسانی به عنوان ضرورت در کار سازمان ها مطرح است و در حال حاضر نیز با همه پیشرفت های تکنولوژیک و ورود فناوری های متنوع در سازمان ها، هنوز منابع انسانی مهم‌ترین بازوی رشد و ترقی سازمان‌ها محسوب می‌شوند. یکی از متغیرهای اساسی در رفتار سازمانی عملکرد شغلی است، عملکرد شغلی نقش تلاش ها و رفتار های فرد را در تحقق اهداف سازمانی می سنجد.

به منظور بررسی عملکرد شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بابین و بولز (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.