پرسشنامه ارزیابی میزان انگیزه یادگیری فراگیران

پرسشنامه ارزیابی میزان انگیزه یادگیری فراگیران

به منظور ارزیابی میزان انگیزه یادگیری فراگیران در یک درس خاص می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۵ گویه و ابعاد خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری فعال، ارزشمندی یادگیری درس، هدف عملکرد، هدف موفقیت، برانگیزانندگی محیط یادگیری می‌باشد که از پژوهش‌ توان و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.