پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر

مفاهیم اضطراب آشکار و پنهان در ابتدا به وسیله کتل و سپس به صورت کاملتری توسط اشپیل برگر (۱۹۷۰) مطرح شد. پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر که به پرسشنامه STAI معروف است، به طور عمیقی در پژوهش ها و فعالیت های بالینی مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه شامل مقیاس های جداگانه خود سنجی، برای اندازه گیری اضطراب آشکار و پنهان می باشد. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان