پرسشنامه بررسی میزان انجام فعالیت های مدیریت منابع انسانی در سازمان

پرسشنامه بررسی میزان انجام فعالیت های مدیریت منابع انسانی در سازمان

به منظور بررسی میزان انجام فعالیت های مدیریت منابع انسانی در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۳  گویه و ابعاد پذیرش قانونی، کسب منابع انسانی، حفظ منابع انسانی و توسعه منابع انسانی می‌باشد که از منبع مقیمی و رمضان (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند.