پرسشنامه اندازه گیری نگرش های صمیمانه

پرسشنامه اندازه گیری نگرش های صمیمانه

به منظور اندازه گیری نگرش های صمیمانه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵۰ گویه می‌باشد که از منبع گنجی (۱۳۸۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این ابزار تأیید شده است.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان