پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه

پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه

به منظور بررسی انعطاف پذیری خانوادگی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال می باشد و توسط فرزندان خانواده پاسخ داده می شود تا از طریق پاسخهای آنها میزان انعطاف پذیری موجود در خانواده مشخص گردد. جواب سوالات به صورت طیف لیکرتی است و به شکل کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم ارایه شده اند. جوابها به ترتیب از ۵ تا ۱ نمره را در بر می گیرند. حداکثر نمره قابل اکتساب در این پرسشنامه ۸۰ و حداقل ۱۶ است. بالاترین و پایین ترین نمرات کسب شده در این پرسشنامه به ترتیب، ۷۲ و ۳۰ می باشد. ضمنا در این پرسشنامه، ۵۰ درصد بالای نمرات (بالاتر از نمره ۵۲) تحت عنوان سطح انعطاف پذیری بالا و ۵۰ درصد پایین نمرات (پایین تر از نمره ۵۲) نیزتحت عنوان سطح انعطاف پذیری پایین، تعریف شده اند.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان