انگیزش شغل هاکمن و اولدهام

انگیزش شغل هاکمن و اولدهام

هر شغل دارای صفت ها و ویژگی هایی است که وظایف کارکنان را تحت تاثیر خود قرار می دهد و باعث می شود که افراد در آن شغل احساس رضایت یا عدم رضایت کنند. خصوصیاتی مثل میزان مسئولیت، تنوع وظایف، مرتبه و شان در محل کار، مسئولیت اجتماعی و جایگاه شغل در محل کار، ویژگی هایی است که ارضا کنندگی شغل را ذاتا تحت تاثیر قرار میدهد. مسلما هر شغلی که از ارزش ذاتی بیشتر، استقلال و خودکفایی زیادتر، تنوع و باز خورد مستقیم و مناسبتری برخوردار باشد، افراد را برای انجام دادن بهتر کارهایشان بیشتر تحریک می کند. انگیزش کارکنان بر بهره وری و عملکرد هر سازمان، رضایت شغلی افراد و نحوه انجام وظایف تاثیر می گذارد. از طرفی تقویت و شناخت عوامل تاثیرگذار بر انگیزش، باعث برانگیخته شدن حس خلاقیت و نوآوری در کارکنان می شود. افراد با انگیزه زیاد اغلب عملکردهای بهتری از سایر افراد دارند. لذا همواره باید ارضای نیاز کارکنان بطور ذاتی فراهم شود و به عبارتی دیگر، ماهیت کار انگیزشی باشد.

به منظور سنجش انگیزش شغل می توان از پرسشنامه انگیزش شغل از دیدگاه کارکنان هاکمن و اولدهام استفاده کرد. این پرسش نامه دارای ۱۵ سوال است و هدف از آن بررسی نگرش‌های کارکنان در زمینه شغل کنونی آنها در سازمان از طریق پنج بعد تنوع مهارت، هویت شغل، اهمیت شغل، استقلال و بازخورد می باشد. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.