پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

به منظور بررسی انگیزه پیشرفت می توان از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۹ گویه می‌باشد که از منبع هرمنس (۱۹۷۰) استخراج شده‌اند.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان