پرسشنامه بازاریابی داخلی – بانسال و همکاران (۲۰۰۱)

پرسشنامه بازاریابی داخلی – بانسال و همکاران (۲۰۰۱)

بازاریابی داخلی: بازاریابی داخلی عبارت است از جذب، توسعه، انگیزش، و تداوم کیفیت کارکنان از طریق شغل به عنوان یک محصول و ارضای نیازمندیهای آنها. به عبارت دیگر، بازاریابی داخلی فلسفه رابطه و پیمان مشترک بین مشتریان و کارکنان (مشتریان داخلی) سازمان است.

به منظور سنجش و ارزیابی بازاریابی داخلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه و ابعاد امنیت شغلی، آموزش گسترده، پاداش های مداوم، تسهیم اطلاعات، توانمندسازی کارکنان و کاهش فاصله طبقاتی می‌باشد که از پژوهش معتبر بانسال و همکاران (۲۰۰۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.