پرسشنامه بازاریابی داخلی – مانی و فورمن (۱۹۹۵) – ۱۸ گویه ای

پرسشنامه بازاریابی داخلی – مانی و فورمن (۱۹۹۵) – ۱۸ گویه ای

بازاریابی داخلی: بازاریابی به عنوان فرآیندی اجتماعی مدیریتی تعریف می شود که بوسیله آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر به امر تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند. بازاریابی داخلی بکارگیری فلسفه و روش های بازاریابی با هدف برانگیختن کارکنان برای انجام وظایفشان است. بازاریایی داخلی با کارکنان به عنوان مشتریان داخلی رفتار می نماید و شغل آنان را به عنوان محصول در نظر می گیرد و قصد دارد تا تقاضای کارکنان را از طریق محصول ارضا نماید.

به منظور سنجش بازاریابی داخلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه و سه بعد توسعه و بهبود، پاداش و چشم انداز می‌باشد که از پژوهش معتبر فورمن و مانی (۱۹۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.