پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان

پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان

پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان دارای ۲۱ سوال بوده و هدف آن ارزیابی باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان و خرده مقیاس های آن کارآمدی شخصی معلم و انتظار معلم از نتایج تدریس خود می باشند. روایی و پایایی این ابزار در مطالعه ای در سال ۱۳۹۰ تأیید شده است.