پرسشنامه بررسی احتمال ریسک در پروژه

پرسشنامه بررسی احتمال ریسک در پروژه

به منظور بررسی احتمال ریسک در پروژه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه می‌باشد.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان