پرسشنامه بررسی سبک مدیریت تضاد استفاده شده توسط افراد

پرسشنامه بررسی سبک مدیریت تضاد استفاده شده توسط افراد

به منظور بررسی سبک مدیریت تضاد استفاده شده توسط افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و دارای ابعاد سبک رقابتی، سبک اجتنابی، سبک مشارکتی، سبک مصالحه ای و سبک انعطاف پذیر می‌باشد که از پژوهش معتبر دوآ (۱۹۹۴) استخراج شده‌اند.