پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت

به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۵ گویه و دارای ابعاد مشارکت و آموزش کارکنان، تعهد و نگرش مدیر ارشد، رضایت کارکنان، پاداش و تشویق کارکنان، مشتریان، طراحی و تولید، دانش کیفیت، گزینش کارکنان و موجودی انبار می‌باشد که از پژوهش معتبر آدام و همکاران (۱۹۹۷) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.