بررسی میزان ارزش درک شده مشتری

بررسی میزان ارزش درک شده مشتری

به منظور بررسی میزان ارزش درک شده مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه بوده و دارای ابعاد ارزش درک شده مشتری، رضایت، قصد (نیت) خرید، جستجو برای جایگزین و بیان شفاهی می باشد که از منبع مقیمی و رمضان (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند.