بررسی میزان تحمل ابهام در افراد

بررسی میزان تحمل ابهام در افراد

در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﺑﻬـﺎم ﺑﻪ ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺗﻌﺒﻴﺮ، ﺗﻔﺴـﻴﺮ و ﺗﻠﻘـﻲ دارد، اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻲ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻏﻴﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﻦ ﻣﻔﻬـﻮم اوﻟـﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۱۹۴۸ در ﻧﺸـﺮﻳﻪ اﻧﺠﻤـﻦ روان ﺷﻨﺎﺳـﻲ آ ﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻨﻲ ۱۹۴۹ در ﻣﻘﺎﻟـﻪ ای ﻃـﻮﻻﻧﻲ، ﻣﺪل ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ اﺑﻬﺎم ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﺘﻐﻴـﺮ «ﻋـﺎﻃﻔﻲ-ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ» ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮوﻧﺰوﻳﻚ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.

وی ﻋﺪم ﺗﺤﻤـﻞ اﺑﻬﺎم را ﻣﻴﻞ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻫـﺎی ﺳـﻴﺎه و ﺳـﻔﻴﺪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ اﺑﻬﺎم ﺑـﺎﻻ ﺑـﺎ ﻃﺮﺣـﻮاره ﻫـﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه و اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه، ارﺗﺒﺎط دارد. ﻣﻚ ﻻﻳﻦ اﺑﻬـﺎم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ درﺑﺎره ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺗﺤﻤﻞ اﺑﻬﺎم اﺷﺎره دارد ﺑـﻪ ﺗﻤﺎﻳـﻞ اﻓـﺮاد ﺑـﺮای ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺸ ﺄ ﻧـﺎراﺣﺘﻲ و ﺧﻄـﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻧﺪر ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻋـﺪم ﺗﺤﻤـﻞ ﺑـﺮای ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﻲ از ﺗﻬﺪﻳـﺪ ادراک ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺟﺎﻧﺴﻦ و ﮔﺮاﺑﻮﺳـﻜﻲ اﻓـﺮاد دارای ﺗﺤﻤﻞ اﺑﻬـﺎم در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻫـﺎی ﻳـﺎدﮔﻴﺮی ﺟﺪﻳـﺪ و ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺪون ﺗﺤﻤـﻞ اﺑﻬﺎم ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ و ﺟﺪﻳﺪ اﺟﺘﻨـﺎب ﻛﻨﻨﺪ.

به منظور بررسی میزان تحمل ابهام در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و دارای ابعاد تازگی و بداعت، پیچیدگی، مسائل غیر قابل حل، تحمل آشوب و شرایط مبهم می‌باشد که از منبع معتبر ویتن و همکاران (۲۰۰۰) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.