پرسشنامه بررسی میزان توجه به مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی

پرسشنامه بررسی میزان توجه به مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی

به منظور بررسی میزان توجه به مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۲ گویه بوده و دارای ابعاد رهبری، سیاست و استراتژی، مدیریت کارکنان، منابع، فرآیند، رضایت کارکنان، تأثیر بر جامعه و نتایج مالی می باشد که از پژوهش معتبر هیلز و استوارت-دیوید (۲۰۰۱) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.