بررسی نقش مشتری در فرآیند ارائه خدمات

بررسی نقش مشتری در فرآیند ارائه خدمات

به منظور بررسی نقش مشتری در فرآیند ارائه خدمات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه می‌باشد که از منبع مقیمی و رمضان (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند.