پرسشنامه ارزیابی میزان تعاملات بین فعالیت های مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی میزان تعاملات بین فعالیت های مدیریت دانش

به منظور ارزیابی میزان تعاملات بین فعالیت های مدیریت دانش می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۶ گویه و دارای ابعاد پاسخگویی به دانش (پاسخگوئی به نیازهای ارباب رجوع، پاسخ به دانش بازار)، کسب دانش (کسب دانش کسب و کار، کسب دانش بازار، کسب دانش مالی، کسب دانش مبتنی بر آموزش) و توزیع دانش (توزیع دانش ضمنی، توزیع دانش صریح، استفاده از دانش) می‌باشد که از پژوهش معتبر چن و محمد (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.