مقیاس جرات ورزی سازگارانه و پرخاشگرانه

مقیاس جرات ورزی سازگارانه و پرخاشگرانه

پرخاشگری و جرات ورزی مفاهیمی هستند که اغلب با هم اشتباه گرفته می شوند؛ در حالی که در رفتار جرات ورزانه حق و حقوق همه محترم شناخته میشود. تامپسون و برنبام بر این باورند که تمام ابزار هایی که جرات ورزی را سنجیده اند، در سنجش دقیق این رفتار و متمایزکردن آن از پرخاشگری تقریباً ناتوان هستند. به منظور بررسی جرات ورزی سازگارانه و پرخاشگرانه می توان از پرسشنامه ای در مقاله زارع و خرمایی (۱۳۹۵) روایی و پایایی آن ارزیابی شده است استفاده کرد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان