پرسشنامه دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی

پرسشنامه دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی

به منظور بررسی دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه و ابعاد دو سوگرایی در ابراز گری هیحان مثبت و دو سوگرایی در ابراز استحقاق می‌باشد که از منبع کینگ و امونز (۱۹۹۰) استخراج شده‌اند. کینگ و امونز (۱۹۹۰) به منظور بررسی اهمیت نقش دو سوگرایی در ابراز گری هیجان در سلامت این پرسشنامه را طراحی نمودند. روایی و پایایی این ابزار تأیید شده است.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان