پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)

به منظور سنجش باورهای انگیزشی می توان از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دی-گروت (۱۹۹۰) استفاده کرد که شامل دو بخش باورهای انگیزشی (۲۵ ماده) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (۲۲ ماده) می‌باشد و مجموع ماده‌های این مقیاس ۴۷ ماده است و ابعاد باورهای انگیزشی، خودکارآمدی، ارزش‌گذاری درونی، اضطراب امتحان، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای شناختی، خودتنظیمی می‌باشد. این پرسشنامه توسط پینتریج و دی‌گروت (۱۹۹۰) برای اندازه‌گیری انگیزش و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیرندگان تهیه شده است. روایی و پایایی این ابزار در سه پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است.