پرسشنامه راهبردهای حل مسئله کسیدی و لانگ (۱۹۹۶)

پرسشنامه راهبردهای حل مسئله کسیدی و لانگ (۱۹۹۶)

پرسشنامه راهبردهای حل مسئله توسط کسیدی و لانگ (۱۹۹۶) در طی دو مطالعه ساخته شد و دارای ۲۴ پرسش است که شش عامل را می‌سنجد که این عوامل عبارتند از: ۱- راهبرد خلاقیت ۲- اعتماد در حل‌مسئله ۳- راهبرد گرایش ۴ – درماندگی ۵- مهارگری در حل‌مسئله ۶- راهبرد اجتناب. سه عامل راهبرد خلاقیت، اعتماد و گرایش الگوی مسئله‌گشایی انطباقی یا راهبرد حل‌مسئله سازنده و سه عامل درماندگی، کنترل یا مهارگری و اجتناب راهبرد حل‌مسئله غیرانطباقی یا ناسازگارانه را می‌سنجد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان