پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران – فرم ۲۴ سوالی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران – فرم ۲۴ سوالی

رفتار شهروندی سازمانی: امروزه از تلاش های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتار افزون بر نقش یا رفتارهای شهروندی سازمانی یاد می کند. سازمان ها و مراکز به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می زنند که جزء وظایف رسمی شغلشان نیست به طور کلی می توان گفت رفتار شهروندی بالایی دارند. رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه ای است که از روی بصیرت صورت می گیرد و به شکل مستقیم یا ضمنی به واسطه پاداشهای سیستم پاسخ داده اما می تواند به شکل مؤثری به سازمان کمک کند.

جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان می توان از پرسشنامه ای که به وسیله پودساکف، مکنزی، مورمن و فیتر در سال ۱۹۹۰ ساخته شده و برای اولین بار توسط نعامی و شکرکن (۱۳۸۰) به فارسی ترجمه شده، استفاده کرد. این ابزار حاوی ۲۴ ماده می باشد و توسط سرپرست کارکنان تکمیل می گردد. حیطه های این پرسشنامه عبارتند از وظیفه شناسی، مردانگی، شرافت شهروندی، نوع دوستی و تواضع. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات زیادی مورد تأیید قرار گرفته است.