پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی (بر اساس سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر)

پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی (بر اساس سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر)

پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی بر اساس سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (۱۹۹۷) و توسط محمدی (۱۳۸۹) طراحی شده است. این پرسشنامه شامل ۴۰ سوال و ۵ سبک تفکر (سبک تفکر اجرایی، سبک تفکر قانونی، سبک تفکر قضایی، سبک تفکر آزاد اندیش، سبک تفکر محافظه کار) می باشد.