بررسی اثربخشی فعالیت های بازاریابی کاتلر و کلر (۲۰۱۱)

بررسی اثربخشی فعالیت های بازاریابی کاتلر و کلر (۲۰۱۱)

به منظور بررسی اثربخشی فعالیت های بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و دارای ابعاد فلسفه مشتری، یکپارچگی و کنترل وظایف اصلی بازاریابی، جمع آوری اطلاعات کافی در زمینه بازاریابی، وجود گرایش استراتژیک و گرایش به تکنولوژی می‌باشد که  از کتاب معتبر کاتلر و کلر (۲۰۱۱) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.