پرسشنامه سنجش عملکرد نوآورانه هوانگ و لی (۲۰۰۹)

پرسشنامه سنجش عملکرد نوآورانه هوانگ و لی (۲۰۰۹)

امروزه نوآوری یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت و بقای سازمان ها محسوب می شود. نوآوری عبارت است از یک ایده، محصول یا فرآیند یک سامانه یا وسیله که توسط افراد، گروه ها یا سازمان ها، حتی یک بخش صنعت و جامعه به عنوان یک موضوع جدید درک شود. عملکرد مقبولیت نتایج برای مشتریان داخلی و خارجی سازمان می باشد. عملکرد نوآورانه اغلب با بررسی تعداد دستاوردهای آشکار، گزارشهای ثبت شده و پروژه های جدید که سازمان در روال کاری خود بر عهده می گیرد، تعیین می شود.

به منظور سنجش عملکرد نوآورانه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه و ابعاد نوآوری اجرایی و نوآوری فنی می‌باشد که از پژوهش‌ معتبر هوانگ و لی (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.