سنجش و ارزیابی اثربخشی سازمانی – هوی و همکاران

سنجش و ارزیابی اثربخشی سازمانی – هوی و همکاران

می توان از پرسشنامه‌ای که ساخته هوی و همکارانش (۲۰۰۹) است، جهت تعیین میزان نگرش کارکنان از اثربخشی استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ سؤال که موارد ۵ گانه کمیت و کیفیت محصول، کارایی، قابلیت سازگاری و قابلیت انعطاف را می‌سنجد و طیف ۶ نمره‌ای لیکرت از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف دارد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان