سنجش و ارزیابی استرس شغلی توسط سازمان اجرای ایمنی و بهداشت انگلستان

سنجش و ارزیابی استرس شغلی توسط سازمان اجرای ایمنی و بهداشت انگلستان

استرس یکی از فعال‌ترین حوزه‌های پژوهش در سالهای اخیر بوده و قرن اخیر را عصر استرس نامیده‌اند. لوتانز فشار روانی را چنین تعریف کرده است: فشار روانی حالت هایی است که در آن یک شخص نمی‌تواند بطور کافی و سودمند به محرک محیطی پاسخ گوید و بگونه‌ای به این محرک‌ها پاسخ می‌گوید که به قیمت فرسودگی فرد و عوارض همچون خستگی مزمن، تنش، نگرانی، ناراحتی عصبی ناگهانی و کم شدن اعتماد به نفس در فرد تمام می‌شود. به بیان دیگر استرس پاسخی است که فرد برای سازگاری با یک وضعیت متفاوت با وضعیت عادی به صورت رفتار روانی یا جسمانی از خود بروز می‌دهد. طبق تعریفی که مؤسسه ملی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی از استرس شغلی بیان داشته است، استرس شغلی وقتی رخ می‌دهد که بین نیازهای شغلی با توانایی‌ها و استعدادها و خواسته‌های فرد هماهنگی وجود نداشته باشد.

میزان استرس فرد در واکنش به رویدادهای محیطی به نظر لازاروس و فولکمن (۱۹۸۴) در الگوی تبادلی به ارزیابی‌های شناختی او از رویدادها و منابع موجود برای رفتار با آنها بستگی دارد. استرس به طور مستقیم با بیماریهای قلبی و عروقی، حمله قلبی و صدمات ناشی از حوادث محل کار، و به طور غیرمستقیم با سرطان، بیماری کبدی رابطه دارد.استرس همچنین باعث ایجاد فرسودگی و اضطراب نیز می‌شود.

به منظور بررسی استرس شغلی می توان از پرسشنامه استرس شغلی که توسط سازمان اجرای ایمنی و بهداشت انگلستان تدوین شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه به منظور سنجش استرس های مربوط به کار طراحی شده است و با ۳۵ سوال در هفت زیر مقیاس تقاضا، کنترل، حمایت مسئولین، حمایت ضعیف، ارتباط، نقش و تغییرات استرس شغلی را مورد بررسی قرار می دهد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.