پرسشنامه سنجش و ارزیابی تحلیل رفتگی

پرسشنامه سنجش و ارزیابی تحلیل رفتگی

ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﻌﺘﻲ/ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﮕﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎرزای ﻣﻴﺎن ﻓﺮدی در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﻜﺮر و ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و رﻓﺘﺎر وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد اری ﻓﺮد از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن، در درازﻣﺪت ﺧﺴﺎرات زﻳﺎدی ﺑﺮای ﻓﺮد، ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺮژی ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ و ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺒﺖ از ﻛﺎر و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﺋﻲ ﻓﺮدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﺳﺖ. ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﮕﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

به منظور سنجش و ارزیابی تحلیل رفتگی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر آنتونیو و همکاران (۲۰۰۳) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.