پرسشنامه سنجش و ارزیابی عملکرد شغلی

پرسشنامه سنجش و ارزیابی عملکرد شغلی

با توجه به پیشینه مطالعات مربوط به مدیریت در می یابیم که بررسی عوامل و متغیرهای مربوط به شغل کارکنان در سازمان ها به سال‌های خیلی پیش بر می گردد. در حال حاضر نیز بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی یکی از برنامه‌های مهم مدیریت در بخش کلان محسوب می شود تا از این راه عوامل مرتبط با آن مانند جذب، آموزش، پرورش و حفظ کارکنان به شکل بهتری توسط مدیریت منابع انسانی برنامه ریزی و اجرا شود. در حقیقت، نگرانی ها و دغدغه هایی که در قالب یک مسئله مطرح می شود، این است که چرا برخی از کارکنان در سازمان عملکرد بهتری نسبت به بقیه دارند؟ چرا برخی کارکنان تمایل به کار ندارند؟ کدام عوامل و متغیرها ارتباط بیشتری با عملکرد شغلی دارند؟ توان و تمایل فرد عوامل اساسی در عملکرد و بهره وری فرد محسوب می شوند.

عملکرد و بهره‌وری فرد یعنی فرد تا چه اندازه‌ای توان (دانش، مهارت، تجربه و شایستگی) انجام کارها را دارد و تا چه اندازه‌ای تمایل (انگیزش، علاقه، تعهد و اعتماد) به انجام کار دارد. هر چند عوامل محیطی و سازمانی همچون حمایت مدیریت و تناسب شخص با شغل، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، روحیه همکاری و بازخورد در این زمینه دخالت دارند ولی توان و تمایل، عوامل اساسی در تعیین عملکرد شغلی‌اند.

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از منبع ساعتچی و همکاران (۱۳۸۹) استخراج شده است و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.