پرسشنامه سودمندی درک شده از پیام های تبلیغاتی

پرسشنامه سودمندی درک شده از پیام های تبلیغاتی

سودمندی درک شده تبلیغات: ارتباط بین نگرش و سودمندی درکشده توسط مدلهای “مقدار- چشمداشت” توجیه شده است. بنابراین این نگرش به سوی رفتار وابسته به نتایج مورد انتظار است. ملاحظه سودمندی برای توصیف مقدار قابل توجه اختلاف نگرش دربارهی تبلیغات موبایل در میان مصرفکننده بنیان نهاده شده است.

به منظور سنجش و ارزیابی سودمندی درک شده از پیام های تبلیغاتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر پارنو و همکاران (۲۰۱۳) و لی یو و همکاران (۲۰۱۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.