مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری

مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری

این مقیاس توسط کارور و وایت، ساخته شده، که شامل ۲۴ پرسش خودگزارشی است. هدف آن ارزیابی سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری و خرده مقیاس های آن یعنی حساسیت سیستم بازداری رفتاری و حساسیت سیستم فعال ساز رفتار (سائق، پاسخدهی به پاداش، جستجوی سرگرمی) می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان