سیاهه رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین

سیاهه رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین

سیاهه رفتاری کودک از مجموعه فرم‌های موازی آخنباخ ASEBA بوده و مشکلات کودکان و نوجوانان را در ۸ عامل اضطراب/ افسردگی، انزوا/ افسردگی، شکایت‌های جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزیابی می‌کند. دو عامل نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه عامل مرتبه دوم مشکلات برون سازی شده را تشکیل می‌دهند. این پرسشنامه مشکلات عاطفی- رفتاری و همچنین توانمندی‌ها و شایستگی‌های تحصیلی و اجتماعی کودکان ۱۸-۶ سال را از دیدگاه والدین مورد سنجش قرار می‌دهد. علاوه بر این CBCL سه نمره پهن‌باند شامل ۱- مشکلات رفتاری درونی‌سازی شده، ۲- مشکلات برونی‌سازی شده و ۳- مشکلات کلی نیز دارد. 

سیاهه رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ از ۱۱۵ سوال در رابطه با انواع حالات رفتاری کودکان تشکیل شده است. روایی و پایایی این ابزار در سه پژوهش در سال های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.