شاخص احقاق جنسی هالبرت

شاخص احقاق جنسی هالبرت

شاخص احقاق جنسی هالبرت، توسط هالبرت ساخته شد و در بسیاری از پژوهش های بین المللی بکار گرفته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۵ ماده است، که میزان تمایل جنسی آزمودنی را مورد سنجش قرار می دهد. سؤال های پرسشنامه تمایل جنسی، به وسیله درمانگران در امور بالینی، برای سنجش مشکلات جنسی و زناشویی و در پژوهش های علمی به طور گسترده استفاده می شود. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.