فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون

فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون

به منظور بررسی علایم وسواس فکری – عملی می توان از فهرست علایم وسواس فکری – عملی ییل – براون استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷۷ گویه می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان