پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیت های معطوف به دستیابی بر اهداف سازمانی دانست. از اینرو عملکرد سازمانی به این موضوع مربوط می شود که یک سازمان چه مقدار به اهداف خود رسیده است. عملکرد معیاری است برای اندازه گیری و تعیین میزان کارایی و اثربخشی سازمان. این معیار اخیراً به مفهومی مهم و پرکاربرد در تحقیقات مدیریت تبدیل شده است. به خصوص در تحقیقاتی که در آنها محققان به بررسی و مطالعه مباحث مربوط به سازمان از قبیل ساختار، استراتژی و برنامه ریزی پرداخته اند. اندازه گیری عملکرد به مدیران در فرآیند تصمیم گیری یاری می رساند و همچنین قابلیت نظارت و کنترل دقیق بر فعالیت های سازمان را برای آنها فراهم می آورد.

به منظور سنجش عملکرد سازمانی می توان از پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت استفاده کرد که دارای ۴۲ پرسش می باشد و هفت مولفه توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار، و محیط را مورد سنجش قرار می دهد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.