پرسشنامه عملکرد عملیاتی – موهان و سکویرا (۲۰۱۶)

پرسشنامه عملکرد عملیاتی – موهان و سکویرا (۲۰۱۶)

عملکرد عملیاتی: عملکرد به اجرا آوردن یا به عمل درآوردن است، میزان تکمیل کار است، میزان انجام موفقیت آمیز یک کار است. بنابراین وقتی سخن از عملکرد سازمان به میان میآید باید بگوییم که چه نتایجی برای سازمان متصور بوده است و چقدر سازمان توانسته است به این نتایج به طور موفقیت آمیز دست یابد. عملکرد عملیاتی جزیی از عملکرد سازمان است که به سنجش بهره وری محصول، هزینه تدارک، زمان مورد نیاز برای عملیات تولید و کیفیت محصول می پردازد (احمدی زاده، ۱۳۹۵). عملکرد عملیاتی سازمان به عنوان مقیاس ایجاد ارزش در سازمان تعریف می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد عملیاتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر موهان و سکویرا (۲۰۱۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.