پرسشنامه بررسی میزان اهمیت عوامل اثر گذار بر استرس شغلی

پرسشنامه بررسی میزان اهمیت عوامل اثر گذار بر استرس شغلی

به منظور بررسی میزان اهمیت عوامل اثر گذار بر استرس شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۳ گویه و دارای ابعاد ماهیت کار، سیاست سازمانی، عوامل محیطی، عوامل شخصی، زمان کار، جایگاه (پست) سازمانی و روابط می‌باشد که از پژوهش معتبر ان.جی و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.