پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد

به منظور بررسی عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه و ابعاد عوامل فردی، عوامل خانوادگی و محیطی و عوامل اجتماعی می‌باشد که توسط نقشی (۱۳۹۲) طراحی شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان