پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات پیامکی – سعیدی (۱۳۸۸)

پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات پیامکی – سعیدی (۱۳۸۸)

پذیرش تبلیغات پیامکی: تبلیغات عبارتست از ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حاملهای مختلف در مقابل دریافت وجه برای موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی، یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده اند. پذیرش بر نگرش و تمایل مصرف کننده برای دریافت تبلیغات تاکید دارد و انگیزهای برای افراد جهت دریافت پیامهای کوتاه تبلیغاتی به شمار میرود.

به منظور سنجش و ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات پیامکی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه و ابعاد مطلوبیت ادراک شده، مطلولبیت محتوا، کنترل، اعتبار، مطلوبیت اجتماعی ادراک شده، منافع مالی و پذیرش می‌باشد که از پژوهش معتبر سعیدی (۱۳۸۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.