فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز

فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز

فلاول ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۷۹ اﺻﻄﻼح ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎرب ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ. داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﮐﺘﺴﺎب داﻧﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و داﻧﺶ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺷﺎره دارد. ﻓﻼول ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﻀﺎوت درﺑﺎرۀ ﻓﺮا ﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎص، آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﭼﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30) یک مقیاس خود گزارشی ۳۰ سوالی است که توسط کاترایت- هاتون و ولز در سال ۱۹۹۷ ساخته شده و باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می‌دهد. این مقیاس دارای پنج خرده مقیاس می باشد شامل:۱-باورهای نگرانی مثبت ۲–باورهای غیرقابل کنترل ۳–باورهای صلاحیت شناختی ۴– باورهای منفی عمومی ۵– خودهشیاری شناختی می باشد. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان