پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین ۱۹۹۰ – ۶ سوالی

فرهنگ سازمانی عبارتست از مجموعه اعتقادات و ارزش های مشترک و عمومی و الگوهای مشخص رفتار که در یک سازمان وجود دارد. به منظور سنجش فرهنگ سازمانی می توان از پرسشنامه کامرون و کوئین ۱۹۹۰ استفاده کرد. هدف از پرسشنامه کامرون و کوئین (۱۹۹۰) ارزیابی شش بعد کلیدی برای فرهنگ سازمانی می باشد. در این پرسشنامه شش سوال موجود می باشد و هر سوال چهار گزینه دارد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان