پرسشنامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع

به منظور بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و دارای ابعاد استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی، استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری، استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت ازروابط با عرضه کننده، استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت ازمدیریت نیروی کار، استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از طراحی تولید، استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت ازمدیریت جریان فرایند و استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از داده ها و گزارشات کیفیت می‌باشد که از پژوهش معتبر سانچز رودریگز و همکاران (۲۰۰۶) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.