فهرست نشانه ای مرضی هاپکینز

فهرست نشانه ای مرضی هاپکینز

فهرست نشانه ای مرضی هاپکینز یک مقیاس ارزیابی نشانه ای مبتنی بر خودگزارش دهی است که چندین بار مورد تجدید نظر قرارگرفته است. نسخه اولیه آن توسط پارلوف، کلمن و فرانک، ۱۹۴۵ با عنوان مقیاس ناراحتی ارائه شد. این ابزار شامل نشانه های برگرفته از فهرست پزشکی کرنل و ۱۲ ماده از مقیاس لور است که از آن در پژوهش های آسیب شناسی روانی، به عنوان مقیاس بهبود استفاده می شد. فهرست نشانه مرضی هاپکینز با ۵۸ ماده در واقع شکل پیشرفته تر و کوتاه تر SCL-90 است که برای کاربردهای پژوهشی مناسبتر به نظر می رسد.

شما می توانید به رایگان این فهرست را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد اینفهرست به صورت رایگان