پرسشنامه قابلیت های یادگیری سازمانی برای نوآوری – رشیدی (۱۳۹۴)

پرسشنامه قابلیت های یادگیری سازمانی برای نوآوری – رشیدی (۱۳۹۴)

قابلیت های یادگیری سازمانی برای نوآوری: عبارت است از توسعه دانش یا بینشی که تغییرات رفتاری را برای ارتقاء نوآوری تسهیل می کند.

به منظور سنجش قابلیت های یادگیری سازمانی برای نوآوری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه و سه بعد تعهد به یادگیری، چشم انداز مشترک و ذهن باز برای نوآوری می‌باشد که توسط رشیدی (۱۳۹۴) از پژوهش های بیکر و سینکولا (۱۹۹۹)، هامبورگ و فلسر (۲۰۰۰)، ژو و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده است. روایی و پایایی این پرسشنامه تأیید شده است.