پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری در باشگاه های ورزشی – کلهر (۱۳۹۰)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری در باشگاه های ورزشی – کلهر (۱۳۹۰)

مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM مجموعه اقداماتی است که در یک کسب و کار به منظور شناخته تایید، اکتساب، توسعه، حفظ، سودآوری و وفاداری مشتری از طریق ارائه کالا و خدمات مناسب، در زمان مناسب، به مشتریان مناسب از طریق کانال ارتباطی مناسب با هزینه مناسب صورت می گیرد.

به منظور سنجش و ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۱ گویه و چهار مولفه درک و تفکیک مشتری، جذب و حفظ مشتری، توسعه و ویژه سازی رابطه با مشتری و ارتباط متقابل با مشتری می‌باشد که از پژوهش معتبر کلهر (۱۳۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه تأیید شده است.