مدیریت ناخشنودی مشتری

مدیریت ناخشنودی مشتری

به منظور بررسی توانایی مدیریت ناخشنودی مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه می‌باشد که از منبع مقیمی و رمضان (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند.